Política de Privacitat

 

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L., d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a C. Garbí, 44 - 2º1ª 17257, Torroella de Montgrí, amb CIF B55303267, telèfon de contacte: 972282986, i e-mail: info@luniquemoments.com.

LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L., com a responsable del present lloc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins pels quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C. Garbí, 44 - 2º1ª 17257, Torroella de Montgrí, enviant un correu electrònic a info@luniquemoments.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, al utilitzar aquest formulari per contactar amb LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L., està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. a través dels mitjans establerts.

A través d’ aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L., incloent les dels menors, en les que, per a l’ obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixel·lada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

La presència de "links" o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG DE LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L.

En el cas que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. La única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment expressament per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre LUNIQUE COSTA BRAVA MOMENTS DMC, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.